Szanowni Państwo, Klienci

Firma DREWDAR Dariusz Dzięcioł przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszego dokumentu dowiecie się Państwo w jaki sposób wykorzystujemy posiadane informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziecie tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Wam w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka Ochrony Danych może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.
Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nich usług. Firmy te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

I. Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystywania
W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania danych przez Firmę.

1. Świadczenie usług
Świadczenie usług przez Firmę obejmuje następujące działania po stronie Firmy: zarządzanie danymi, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Państwa wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie spisu Klientów, oferowania Państwu produktów i usług
bezpośrednio (marketing bezpośredni).

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?
Dane kontaktowe;
Dane telefoniczne;
Dane internetowe;
Dane pozyskane w punkcie sprzedaży;
Dane zebrane w związku z odwiedzaniem stron i aplikacji internetowych;
Dane dotyczące Poczty Elektronicznej

Do jakich informacji mamy dostęp?
Państwa korespondencja jest objęta tajemnicą handlową. Bez Państwa zgody nie udostępniamy treści rozmów lub wiadomości e-mail.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:
W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Państwa dane przez  okres niezbędny do uzyskania tych  należności lub zaspokojenia roszczeń, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeń podatkowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Czy udostępniamy Państwa dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane następującym podmiotom:

Podmiotom współpracującym z nami w celu obsługi Państwa zamówień; w takim przypadku będziemy wymagali od takich podmiotów powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej informacji.

Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom, z którymi Firma zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
zawarcie i wykonanie umowy
: np. Państwa Dane kontaktowe, których podanie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane internetowe;
wyrażona zgoda: np. Państwa Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Państwa wiarygodności płatniczej, prowadzenia spisu Klientów, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail
lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie: np. Państwa Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
prawnie uzasadnione interesy Firmy: np. Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, naliczania należności lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykonywania umowy.

2. Do tworzenia Państwa profilu klienta
Profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to  oferowanie Państwu produktów i usług dostosowanych do potrzeb, czyli profilowanie.

Profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:
Dane kontaktowe;
Dane telefoniczne;
Dane internetowe;
Dane zebrane w punkcie sprzedaży.
Jeśli Państwo nie życzą sobie, abyśmy tworzyli profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możecie zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować o nowej ofercie. W każdym czasie możecie Państwo również zdecydować, czy chcecie otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdują się w części II. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy, Firma nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji .

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Jeśli nie otrzymamy odmiennych dyspozycji, usuwamy profil klienta po wygaśnięciu umowy.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Firmy.

3. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.
Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.

II. Kontrola nad danymi
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Państwu:
prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
przetwarzanie Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Firmę faktur;
przetwarzanie Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy w formie elektronicznej;
włączenie Danych kontaktowych do spisu Klientów;
możecie Państwo wyrazić albo cofnąć zgodę w punkcie sprzedaży, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji      e-mail lub listownej

prawo do wniesienia:
sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Państwa profilu klienta;
sprzeciwu na tworzenie Państwa profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego ;
prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w posiadaniu Firmy są niedokładne lub niekompletne;
prawo do usunięcia danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Firma nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam w formacie do odczytu;
prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli są zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziliście sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Firmy jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w punkcie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Firma w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Państwa żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III. Bezpieczeństwo przechowywanych danych:

Pomieszczenia zabezpieczone są drzwiami wyposażonymi w kilka zamków;

W pomieszczeniach okna zabezpieczone są za pomocą folii antywłamaniowej;

Pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy z powiadomieniem grup interwencyjnych;

Dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;

Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu alarmu przeciwpożarowego i  wolnostojącej gaśnicy;

Komputery zawierające dane chronione są hasłem dostępu i oprogramowaniem antywirusowym;

IV. Przydatne dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest:  DREWDAR Dariusz Dzięcioł, Marzena Dzięcioł z siedzibą  w Wołominie 05 – 200, al. Armii Krajowej 145.
Organ nadzoru ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje informacji
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

COOKIES: 

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.

Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Close Menu